Bayer Agro TV - videoer til planteavlere

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu. Følg os også på Youtube.

Opfølgende behandling mod problemgræsser

 

I tidligt såede vintersædsmarker kan det være nødvendigt i efteråret at udføre en opfølgende behandling mod ital. rajgræs/alm. rajgræs og væselhale, hvor ukrudtstrykket er højt i marken. Det er vigtigt at få bekæmpet  græsserne i efteråret, så det ikke bliver for stort inden foråret, hvor det vil konkurrere med kornet om næringsstoffer og vand.

 

Bekæmpelse af væselhale og rajgræs i vintersæd

 

 

Bekæmpelse af agerrævehale i vintersæd

 

Der findes ikke mange effektive ukrudtsmidler mod agerrævehale, og derfor bør bekæmpelsen tænkes ind i ukrudtsstrategien. Det er vigtigt at opnå en høj effekt mod agerrævehale, da enkelte resistente planter vil opformere flere frø i jorden, som efterfølgende er svære at bekæmpe.

 

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

  

Når der såes tidligt, giver det lidt større udfordringer med grove græsser. Derfor er det vigtigt at lægge sin ukrudtsstrategi, når marken er sået.

 

Efterårsstrategier mod væselhale

Tiden begynder at nærme sig for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, og vi har i et forsøg med forskellige efterårsløsninger sat fokus på bekæmpelse af væselhale. Mateno Duo har tidligere vist gode effekter mod væselhale i kombination med Prosulfocarb, og det er også konklussionen fra forsøget her.

 

Effekter på ukrudtsbekæmpelse i efteråret

 

Hvad kan det betyde for effekten af efterårets ukrudtsmidler, når jorden bliver en medspiller, og hvilke forhold vil fremme effekten, hvis det ikke er muligt at vente til st. 10-11 med behandling?

 

Afsluttende svampebekæmpelse i hvede

Den afsluttende svampehandling i hvede er vigtig, fordi den skal holde planterne sunde de næste to måneder frem til høst. De to øverste blade og akset står alene for 80 % af udbyttet, og det er derfor vigtigt at holde dem fri for sygdomme. Anvend en solid dosis og god sprøjteteknik til den afsluttende svampebekæmpelse, så hveden sikres de bedste vilkår.

 

Svampebekæmpelse i vårbyg


Angreb fra svampesygdomme kan hurtigt have en afgørende betydning for størrelsen og kvaliteten på dit endelig merudbytte i vårbyg. De sygdomme man skal være opmærksom på er skoldplet, bladplet, bygrust og ramularia.

 

Fanebladsbehandlinger i vinterbyg og vinterhvede


I vinterbyg er det tid til sidste svampebekæmpelse. De sygdomme, vi har fokus på, er bygrust, goldplet, bladplet og ramularia. Hvis der er behov for det, kan der tilsættes Cerone for vækstregulering. 
I vinterhveden nærmer den tiden sig for den vigtige fanebladssprøjtning. Det tilstræbes at behandle, når fanebladet er fuldt gennemskredet. Tilpas strategien til ens sorter, lokation og selvfølgelig de aktuelle betingelser for de svampesygdomme, vi gerne vil bekæmpe.

 

Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg og vårhvede


Vårbyg er blevet etableret under meget kolde forhold i år, men efterhånden er de fleste vårbygmarker spiret frem og er i god vækst. Det betyder også, at ukrudt og især græsukrudt spirer op af jorden. Derfor skal der fokus på ukrudtbekæmpelse nu og de næste par uger frem i vårbyg og vårhvede.

 

Første svampebekæmpelse i hvede


På trods af det kolde vejr, så er der vækst i vinterhveden, og det snart tid til at  udføre den første svampebehandling i hvede. Vælg en bred løsning, så hveden er godt dækket ind imod alle de vigtige svampesygdomme.

 

Svampebekæmpelse i vinterraps ved blomstring


Indenfor de næste uger begynder rapsmarkerne at blomstre. Men med blomstringen skal vi også have dækket rapsen af, så den er beskyttet mod primært knoldbægersvamp. Se med i filmen, hvor vi giver en status på rapsens biomasse og hør, hvordan du beskytter mod knoldbægersvamp.

 

Svampebekæmpelse i vinterbyg og rug


Vinterbyggen står godt, men der bør vedholdende holdes fokus på manganmangel, som optræder i mange marker. Derudover ser vi desværre også havrerødsot i en del marker på lidt lunere lokaliteter. Alle vinterbygsorter er mere eller mindre modtagelige for sygdomme, og derfor bør din vinterbyg holdes under observation fra nu af.

 

Forår i marken - det skal du være opmærksom på nu


Foråret nærmer sig og det betyder også, at det er tid til at følge op ukrudtsbehandlingen i vintersæd. Samtidig er det også nu, at vinterbyg- og rugmarkerne skal tjekkes for flyvehavre. Med de stigende temperaturer kommer markarbejdet og såning af vårsæd også for alvor i gang, og her kan DFF på sort jord efter såning og før fremspiring være et godt supplement til ukrudtsbekæmpelsen i vårbyg og vårhvede.

 

Hold øje med lys bladplet


Sygdommen lys bladplet kan være svær at genkende i de tidlige stadier, og da den kan være ret eksplosiv i sin fremmarch, er det vigtigt at komme tidligt afsted.

 

Tidlig bekæmpelse af græsukrudt


Væksten er tilbage i græsukrudtet, og det er tid til at få det bekæmpet. I denne tidlige opfølgning er fire græsukrudtsarter i fokus, væselhale, agerrævehale, gold hejre og enårig rapgræs.

 

Bekæmpelse af enårig rapgræs


Enårig rapgræs er en af de mest dominerende græsukrudtsarter. Græsarten er ekstrem reproduktiv og kan opformere sig ganske gevaldigt. En tæt bestand af enårig rapgræs kan forvolde store udbyttetab, og derfor skal den bekæmpes. 

 

Bekæmpelse af væselhale


Væselhale er på få år blevet et voldsomt problem rundt om i de danske marker, og det nye dominerende græsukrudt kan ikke alene bekæmpes med kemi. For at slippe af med væselhale er du nødt til at lægge en målrettet ukrudtsstrategi bestående af flere tiltag.

 

Bekæmpelse af italiensk rajgræs


Rajgræs er et stigende problem, og det er kun få, der kan sige sig fri for denne ukrudtsart. Bekæmpes rajgræsset ikke tilstrækkeligt effektivt, er det et dyrt bekendtskab i alle afgrøder, da det giver afgrøderne kamp til stregen om lys, plads, næringsstoffer og ikke mindst vand. Forhold som sædskifte med en stor andel af vintersæd, tidlig såning og øget udbredelse af pløjefri dyrkning er alt sammen med til at gøre rajgræs til et stigende problem. For at bestanden ikke øges på længere sigt, er der derfor stort fokus på at holde den nede på et absolut minimum.

 

Bekæmpelse af agerrævehale


Der er få ukrudtsarter, der er lige så grådige som agerrævehale. Derfor kræver agerrævehale et helt ekstraordinært fokus og effekt blot for at holde ukrudtstrykket stabilt.

 

Problemgræsser i vinterrug 


De mange tidligt såede marker giver nogle udfordringer, hvis man har græsproblemer. Overvej derfor om der allerede i efteråret skal bruges et bladmidddel for at gøre markerne rene.

 

Ukrudtsbekæmpelse i vinterbyg og -rug


Den nyetablerede vinterbyg og -rug spirer frem, og det gør ukrudtet også. Selv om ukrudtet er småt, er det nu, det skal bekæmpes. Hold også øje med lusene i vintersæden og tag evt. et lusemiddel med i behandlingen.

 

 

Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede


Med et godt såbed og varme temperaturer kommer den nyetablerede vintersæd og ukrudtet lynhurtigt op af jorden. Derfor skal man være klar med sin ukrudtsstrategi til den kommende sæson. Erfaringer fra forsøg viser, at Mateno Duo + prosulfocarb i vinterhvede har en god effekt på grove græsser som væselhale, agerrævehale og rajgræs samt bredbladet ukrudt som kamille, spildraps, kornblomst og storkenæb

 

Ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vinterkorn


Med det tidligt såede korn går det lynende stærkt vækstmæssigt, og det gør det også for ukrudtet. Hvis vi i oktober har ét tre ugers bredt behandlingsvindue for optimal bekæmpelse i st. 9-11, så er vinduet typisk kun det halve i september - simpelthen fordi ukrudt gror hurtigere. Derfor er timingen for ukrudtsbekæmpelse vigtig - især på problemgræsserne: rajgræs, agerrævehale og væsehale.

 

Forsøg med vækstregulering i hvede


I en række forsøg tester vi vækstregulering og potentialet i vinterhvede, og det er nu tid til at høste få resultatet. Vi anvender data fra mejetærskeren og læser dem ind i FieldView, som analyserer resultatet.

 

Erfaringer med FieldView


FieldView er et digitalt værktøj, der kan opsamle og analysere data på tværs af sæsonens markopgaver. Fieldview gør det muligt at hente andre overkørsler fra eksempelvis sprøjte og gødningsspreder ind over udbyttekortet fra mejetærskeren, så man kan se, hvor gevinsten er for indsatsen.

 

Bekæmpelse af kartoffelbladplet


Kartoffelbladplet er en altødelæggende sygdom, der er særdeles svær at komme af med, hvis den først er tilstede i marken. Derfor er en forebyggende indsats vigtig, når man skal beskytte sin kartoffelmark mod bladplet.

 

Etablering af raps


Der er mange faktorer, der påvirker en god etablering af raps. Grundlæggende er der følgende faktorer: sortsvalg, såtidspunkt og kvælstoftildeling.

 

Afsluttende svampesprøjtning i vårbyg


Den afsluttende og vigtigste svampesprøjtning i vårbyg foretages, når netop stakkene er synlige. Her er det vigtigt at holde alle bladene fri for sygdomme, da de alle bidrager til produktionen i en bygmark. Der er fire sygdomme, der skal beskyttes imod: bygrust, skoldplet, bygbladplet og ramularia.

 

Afsluttende aksbehandling i hvede


Den afsluttende svampesprøjning i vinterhveden nærmer sig, og de næste 5-8 uger står den på kernefyldningen. Til den afsluttende aksbehandling er der fokus på at holde hveden fri for sygdomme, septoria, rust og hvedebladplet frem til høst.

 

Første svampebekæmpelse i vårbyg og bekæmpelse af flyvehavre


I vårbyg marker, der endnu ikke er nået til stadie 30, er det høj aktuelt med en behandling mod flyvehavre med Primera Super. Derudover skal man i den kommende tid være opmærksom på angreb af svampesygdomme: bygrust, skoldplet og bygbladplet.

 

Fanebladssprøjtning i hvede


Den vigtigste del af aksbeskyttelsen skal udføres så snart fanebladet er fremme. Det primære mål for sprøjtning på fanebladet er septoria, men der skal også beskyttes imod andre sygdomme som hvedens bladplet, meldug og ikke mindst gulrust i de modtagelige sorter.  

 

 

Afsluttende svampebehandling i rug


Flere steder er rugen i fuld gang med at skride, og ca. en uge efter skridning er det tid at behandle rugen forebyggende mod svampesygdomme. De vigtigste sygdomme, der skal bekæmpes i den afsluttende behandling er især brunrust og til dels skoldplet. 

 

Svampebekæmpelse i vinterbyg og -rug


Der er stor forskel i vækststadierne i vinterbyggen. I nogle marker er det tid til en tidlig behandling mod især skoldplet og bygrust, mens det i andre marker er tid til den afsluttende svampesprøtning mod skoldplet, bygrust, bladplet og ramularia og vækstregulering mod aks- og strånedknækning.
I vinterrug er der også stort spænd i vækststadierne, og her er det især skoldplet og brunrust, der behandles imod.  

 

Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg 


I vårbygmarkerne betyder de tørre forhold, at fremspiringen af ukrudt sker over en langstrakt periode. Derfor kan det være en god ide at planlægge en to-delt behandling. Største fokus skal være på marker, hvor der både optræder græsukrudt og bredbladet ukrudt. Det er græsukrudtets størrelse, der bestemmer tidspunktet for behandlingen.

 

Status på rapsen omkring blomstring 


Mange rapsmarker er tæt på blomstringsfasen, og det er i denne periode, rapsen kan smittes af knoldbægersvamp via nedfaldne kronblade. Med rapsens blomstring og de første spæde skulper, skal man også være opmærksom på skulpesnudebiller, der kan gøre et stort indhug i udbyttet.  

 

Første svampesprøjtning i hvede


Vinterhveden står meget forskelligt rundt om i landet fra stadie 29-30 til 32. Afhængig af sygdomstrykket foretages den første svampebehandling i stadie 31-33. Brug en bred løsning, der dækker alle de betydende sygdomme og sæt en stopper for begyndende angreb.

 

Svampesygdomme i vinterbyg 


Det er vigtigt at behandle vinterbyggen mod svampesygdomme for at undgå smitte fra de gamle blade til de nye.

 

Dyrkningstekniske tiltag mod græsukrudt


Planteavlskonsulent, Mads Munkegaard Velas, fortæller om dyrkningsmæssige tiltag for at begrænse græsukrudt.

 

Bekæmpelse af græsser


Vi følger op på efterårets strategi for italiensk rajgræs og kommer med vores anbefaling til bekæmpelse af enårig rapgræs i vårbyg.   

 

Bekæmpelse af rajgræs i vintersæd


Rajgræs er en hurtig voksende plante, der er meget nærings- og vandkrævende. I nogle marker er rajgræsplanterne så store, at de er vokset over hveden. For at de ikke skal eliminere udbyttet i vinterhveden, skal de bekæmpes hurtigst muligt.   

 

Status på rapsen


Der er stor forskel på udviklingen af rapsmarkerne rundt om i landet, og i kraftige marker kan der være behov for vækstregulering. Med den milde vinter er der stor opformering af lys bladplet, og det er vigtigt at holde øje med, at den ikke spreder sig til de nye blade.

 

Sygdomme i hvede


Hvede kan få svampesygdomme i hele deres vækstforløb, og der kan derfor allerede sidde sygdomme på planterne nu.

 

Status på ukrudtet i markerne


Ukrudtet har groet hele vinteren, så vær klar til at behandle lige så snart, at der er mulighed for at køre i markerne.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Hans Jørgen, Søren og Ivan står sammen foran en mark.
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG