mandag, 23. marts 2020

Sådan skal du ukrudtsbekæmpe i vintersæd og vårbyg

Forårsmånederne er netop begyndt, og vintersæden og ukrudtet på markerne har stille og roligt vokset hele vinteren. Fra undersøgelser Bayer har lavet i efteråret 2019, ved vi, at der er ca. 25 - 30 % af vintersædsarealet eller ca. 190.000 hektar, der ikke er behandlet mod ukrudt i efterået på grund af regn og våde marker. Det betyder, at der skal foretages en ukrudtsbekæmpelse her i foråret, så snart der kan køres i marken. Læs med og hør Hans Jørgen Hansen fra Bayer give sine råd til forårets ukrudtsbekæmpelse.
Smilende Hans Jørgen stående i en mark

Kør tidligt i ubehandlede marker

I de ubehandlede marker ses en generel ukrudtsflora, som både er græsukrudt og tokimbladet ukrudt. Det er vigtigt at være særligt opmærksom på tidlig bekæmpelse af rajgræs, agerrævehale og væselhale, som er et stigende problem. Mange steder har rajgræs allerede busket sig og vokset over vinterhveden. Da det er en hurtig voksende plante, der er meget nærings- og vandkrævende, skal rajgræsset bekæmpes hurtigst muligt, så det ikke eliminerer udbyttet i vinterhveden. Jo mere busket rajgræs-planterne er, jo højere dosis er nødvendig.

Græstotter i en hvedemark
Billede (6/3/2020): I ubehandlede hvedemarker ses store rajgræs-planter

”I  de ubehandlede marker vil jeg anbefale, at behandlingen finder sted så snart, der kan køres i marken. Er der grove græsser som rajgræs, agerrævehale eller væselhale i marken anbefaler jeg 0,9 l/ha Cossack OD eller 0,9 l/ha Altantis OD toppet op med 10 Kg N/ha i form af N 32 eller N S 30-2 flydende gødning, som vi har set i forsøg, giver en ekstra god effekt på græsserne”, fortæller Hans Hansen, konsulent hos Bayer.

I hvedemarker hvor der er behandlet mod ukrudt i efteråret, ser vi en god effekt. Her anbefaler Hans Hansen at behandle med 0,5-0,6 l/ha Cossack OD, som er en god allround løsning. Behandlingen udføres, når det første ukrudt spirer frem. Hold særligt øje med enårig rapgræs, som ikke syner af meget, men tager næringsstofferne fra hveden.

Græsser i en hvedemark
Billede: Enårig rapgræs i en ubehandlet hvedemark

 

Husk generelt at tilsætte 0,5 l/ha Mero eller anden superolie til Cossack OD og Atlantis OD for at sikre bedre effekt under ustabile vejrforhold.


Anbefalinger til vinterbyg og rug

I vinterbyg er mulighederne for græsukrudtsbekæmpelse relativt begrænsede. Mod græsser har vi mulighed for at anvende 50 ml/ha Hussar Plus OD samt 0,8 l/ha Primera Super mod flyvehavre. Hvis der er behov for bekæmpelse af enårig rapgræs og rajgræs anbefaler Hans Jørgen at anvende 50 ml/ha Hussar Plus OD ved førstkomende lejlighed. Forvent ikke 50 ml/ha Hussar Plus OD kan udrette mirakler, men det kan dæmpe græsukrudtet, så vinterbyggen kan udkonkurrere rajgræsset og komme i front.

I rug må der højest anvendes 0,5 l/ha Cossack OD eller max. 0,45 l/ha Atlantis OD.

Skema med anbefalinger til ukrudtsbekæmpelse 

Græsukrudt skal også bekæmpes i vårsæd

I vårbyg skal man være særligt opmærksom på de tokimbladede arter, f.eks. kamiller, fuglegræs, storkenæb, burresnerre samt enårig rapgræs. Enårig rapgræs er Danmarks største græsart. Det er derfor vigtigt også at tænke bekæmpelse af enårig rapgræs i vårsæd, så der ikke opformeres flere frø i jordbanken. ”Min anbefaling er at anvende Hussar Plus OD + DFF og Pixxaro. Denne løsning har en bred effekt og samtidig en god resistensforebyggelse, da der anvendes flere forskellige aktivstoffer. Behandlingen skal ske, når kornet og ukrudtet er fremspiret og har ca. 3-4 blade”, forklarer Hans Jørgen.

Er der et stort ukrudtstryk i marken, kan der behandles med 0,15 l/ha DFF på sort jord lige efter såning og opfølgning med Hussar Plus OD, når kornet er fremspiret. Splitbehandlingen kan give mere fleksibilitet og bedre timing til Hussar Plus OD behandlingen. 

 

5 gode råd til din ukrudtsstrategi:

  1. Græsukrudt skal bekæmpes tidligt
  2. Tilsæt flydende gødning mod rævehale og væselhale i vinterhvede
  3. Bekæmp også græsukrudt i vårsæd
  4. Tænk langsigtet og hold ukrudtsbestanden nede i jordbanken
  5. Der er strategi og stor værdi i at holde jorden fri for ukrudt

 

 

Pixxaro®, Broadway® Corteva


Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG