Bayer Agro TV sæson 2020

Problemgræsser i vinterrug 


De mange tidligt såede marker giver nogle udfordringer, hvis man har græsproblemer. Overvej derfor om der allerede i efteråret skal bruges et bladmidddel for at gøre markerne rene.

 

Ukrudtsbekæmpelse i vinterbyg og -rug


Den nyetablerede vinterbyg og -rug spirer frem, og det gør ukrudtet også. Selv om ukrudtet er småt, er det nu, det skal bekæmpes. Hold også øje med lusene i vintersæden og tag evt. et lusemiddel med i behandlingen.

 

 

Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede


Med et godt såbed og varme temperaturer kommer den nyetablerede vintersæd og ukrudtet lynhurtigt op af jorden. Derfor skal man være klar med sin ukrudtsstrategi til den kommende sæson. Erfaringer fra forsøg viser, at Mateno Duo + prosulfocarb i vinterhvede har en god effekt på grove græsser som væselhale, agerrævehale og rajgræs samt bredbladet ukrudt som kamille, spildraps, kornblomst og storkenæb

 

Ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vinterkorn


Med det tidligt såede korn går det lynende stærkt vækstmæssigt, og det gør det også for ukrudtet. Hvis vi i oktober har ét tre ugers bredt behandlingsvindue for optimal bekæmpelse i st. 9-11, så er vinduet typisk kun det halve i september - simpelthen fordi ukrudt gror hurtigere. Derfor er timingen for ukrudtsbekæmpelse vigtig - især på problemgræsserne: rajgræs, agerrævehale og væsehale.

 

Forsøg med vækstregulering i hvede


I en række forsøg tester vi vækstregulering og potentialet i vinterhvede, og det er nu tid til at høste få resultatet. Vi anvender data fra mejetærskeren og læser dem ind i FieldView, som analyserer resultatet.

 

Erfaringer med FieldView


FieldView er et digitalt værktøj, der kan opsamle og analysere data på tværs af sæsonens markopgaver. Fieldview gør det muligt at hente andre overkørsler fra eksempelvis sprøjte og gødningsspreder ind over udbyttekortet fra mejetærskeren, så man kan se, hvor gevinsten er for indsatsen.

 

Bekæmpelse af kartoffelbladplet


Kartoffelbladplet er en altødelæggende sygdom, der er særdeles svær at komme af med, hvis den først er tilstede i marken. Derfor er en forebyggende indsats vigtig, når man skal beskytte sin kartoffelmark mod bladplet.

 

Etablering af raps


Der er mange faktorer, der påvirker en god etablering af raps. Grundlæggende er der følgende faktorer: sortsvalg, såtidspunkt og kvælstoftildeling.

 

Afsluttende svampesprøjtning i vårbyg


Den afsluttende og vigtigste svampesprøjtning i vårbyg foretages, når netop stakkene er synlige. Her er det vigtigt at holde alle bladene fri for sygdomme, da de alle bidrager til produktionen i en bygmark. Der er fire sygdomme, der skal beskyttes imod: bygrust, skoldplet, bygbladplet og ramularia.

 

Afsluttende aksbehandling i hvede


Den afsluttende svampesprøjning i vinterhveden nærmer sig, og de næste 5-8 uger står den på kernefyldningen. Til den afsluttende aksbehandling er der fokus på at holde hveden fri for sygdomme, septoria, rust og hvedebladplet frem til høst.

 

Første svampebekæmpelse i vårbyg og bekæmpelse af flyvehavre


I vårbyg marker, der endnu ikke er nået til stadie 30, er det høj aktuelt med en behandling mod flyvehavre med Primera Super. Derudover skal man i den kommende tid være opmærksom på angreb af svampesygdomme: bygrust, skoldplet og bygbladplet.

 

Fanebladssprøjtning i hvede


Den vigtigste del af aksbeskyttelsen skal udføres så snart fanebladet er fremme. Det primære mål for sprøjtning på fanebladet er septoria, men der skal også beskyttes imod andre sygdomme som hvedens bladplet, meldug og ikke mindst gulrust i de modtagelige sorter.  

 

 

Afsluttende svampebehandling i rug


Flere steder er rugen i fuld gang med at skride, og ca. en uge efter skridning er det tid at behandle rugen forebyggende mod svampesygdomme. De vigtigste sygdomme, der skal bekæmpes i den afsluttende behandling er især brunrust og til dels skoldplet. 

 

Svampebekæmpelse i vinterbyg og -rug


Der er stor forskel i vækststadierne i vinterbyggen. I nogle marker er det tid til en tidlig behandling mod især skoldplet og bygrust, mens det i andre marker er tid til den afsluttende svampesprøtning mod skoldplet, bygrust, bladplet og ramularia og vækstregulering mod aks- og strånedknækning.
I vinterrug er der også stort spænd i vækststadierne, og her er det især skoldplet og brunrust, der behandles imod.  

 

Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg 


I vårbygmarkerne betyder de tørre forhold, at fremspiringen af ukrudt sker over en langstrakt periode. Derfor kan det være en god ide at planlægge en to-delt behandling. Største fokus skal være på marker, hvor der både optræder græsukrudt og bredbladet ukrudt. Det er græsukrudtets størrelse, der bestemmer tidspunktet for behandlingen.

 

Status på rapsen omkring blomstring 


Mange rapsmarker er tæt på blomstringsfasen, og det er i denne periode, rapsen kan smittes af knoldbægersvamp via nedfaldne kronblade. Med rapsens blomstring og de første spæde skulper, skal man også være opmærksom på skulpesnudebiller, der kan gøre et stort indhug i udbyttet.  

 

Første svampesprøjtning i hvede


Vinterhveden står meget forskelligt rundt om i landet fra stadie 29-30 til 32. Afhængig af sygdomstrykket foretages den første svampebehandling i stadie 31-33. Brug en bred løsning, der dækker alle de betydende sygdomme og sæt en stopper for begyndende angreb.

 

Svampesygdomme i vinterbyg 


Det er vigtigt at behandle vinterbyggen mod svampesygdomme for at undgå smitte fra de gamle blade til de nye.

 

Dyrkningstekniske tiltag mod græsukrudt


Planteavlskonsulent, Mads Munkegaard Velas, fortæller om dyrkningsmæssige tiltag for at begrænse græsukrudt.

 

Bekæmpelse af græsser


Vi følger op på efterårets strategi for italiensk rajgræs og kommer med vores anbefaling til bekæmpelse af enårig rapgræs i vårbyg.   

 

Bekæmpelse af rajgræs i vintersæd


Rajgræs er en hurtig voksende plante, der er meget nærings- og vandkrævende. I nogle marker er rajgræsplanterne så store, at de er vokset over hveden. For at de ikke skal eliminere udbyttet i vinterhveden, skal de bekæmpes hurtigst muligt.   

 

Status på rapsen


Der er stor forskel på udviklingen af rapsmarkerne rundt om i landet, og i kraftige marker kan der være behov for vækstregulering. Med den milde vinter er der stor opformering af lys bladplet, og det er vigtigt at holde øje med, at den ikke spreder sig til de nye blade.

 

Sygdomme i hvede


Hvede kan få svampesygdomme i hele deres vækstforløb, og der kan derfor allerede sidde sygdomme på planterne nu.

 

Status på ukrudtet i markerne


Ukrudtet har groet hele vinteren, så vær klar til at behandle lige så snart, at der er mulighed for at køre i markerne.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG