Nortron SC produktlabel

Nortron - bekæmper tokimbladet ukrudt i bederoer

Nortron er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer. Nortron giver forøget effekt på især burresnerre, fuglegræs og pileurter.

Nortron må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år.

Afgrøder

Nortron® SC er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt om foråret i bederoer.

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

Nortron SC giver en forøget effekt på især burresnerre, fuglegræs og pileurter. Nortron SC anvendes altid i blanding med andre midler.

Virkemåde

Nortron SC indeholder aktivstoffet ethofumesat. Optagelsen af aktivstoffet sker primært gennem ukrudtets blade og ethofumesat har systemisk effekt. Nortron SC virker vækststandsende og svidende på de ramte ukrudtsplanter.

Dosering

Afgrøde Max. antal
beh. pr. år
Max. dosering
l/ha pr. behandling 
Roer  3 0,23

Ukrudtsbekæmpelse i bederoer gennemføres som et sprøjteprogram bestående af fl ere sprøjtninger. Nedenstående skema kan anvendes som udgangspunkt for en strategi, der bør tilpasses den enkelte mark.

Vejledende anvendelsesskema

Sprøjtetidspunkt Ukrudt på kimbladstadiet Ukrudt på kimbladstadiet
6-8 dage senere
Ukrudt på kimbladstadiet
7-14 dage senere
Bred flora af tokimbladede ukrudtsarter 1,5 - 2,0 l
Betanal +
Goltix
1,5 - 2,0 l
Betanal +
0,15-0,23 l Nortron SC
+
Goltix/Safari
1,5 - 2,0 l
Betanal +
0,15-0,23 l Nortron SC
+
Goltix/Safari

NB: Vær opmærksom på at der er mængdemæssige restriktioner for brugen af Betanal (phenmedipham), Goltix (metamitron) og Safari.

Doseringen af Goltix og Safari fastsættes ud fra ukrudtssammensætning og størrelse. Er det ikke muligt at køre på ukrudtets kimbladstadie, eller øges intervallerne mellem behandlingerne, hæves doseringen af Betanal.

Olietilsætning

Tilsætning af olie kan øge/sikre virkningen af ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger under normale forhold af temperaturen.

Temperatur Dosering
Under 15°C  0,5 l Superolie pr. ha
15 - 20°C  0,2 l Superolie pr. ha
Over 20°C Olietilsætning undlades

Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter fl ere dage med høje temperaturer og blæst, anbefales uafhængig af temperaturen 0,5 ltr. 33 E Olie pr. ha.

Sprøjtetidspunkt

For at få tilstrækkelig effekt skal Nortron SC anvendes til bekæmpelse af ukrudtsplanter på kimbladstadiet. Vær derfor opmærksom på ukrudtets størrelse - det vokser hurtigere, end man regner med.

Klimaets indflydelse

En optimal effekt af ukrudtsprøjtniger i roer, opnås ved sprøjtning på saftspændte planter under gunstige vækstbetingelser. Normalt bør der sprøjtes om morgenen eller først på dagen. Ved overgang til varmt solrigt vejr vil en behandling virke meget kraftigt på såvel roer som ukrudt pga. tyndt vokslag på planterne. Vent i så fald med sprøjtning til sidst på dagen. Der bør ikke sprøjtes, hvis temperaturen kommer i nærheden af eller under frysepunktet.

Jordtype og jordfugtighed

Virkningen er uafhængig af jordtype og jordfugtighed. Nortron SC er derfor også særdeles effektiv på humusjord.

Sprøjteteknik

Sprøjteteknikken spiller en overordentlig stor rolle for det endelige resultat. Anvendelse af små dyser og dermed små dråber, som dækker bedre og som lettere bliver tilbageholdt på bladfladerne, er af afgørende betydning for at opnå en optimal effekt. Anvendelse af LowDrift dyser giver normalt god dækning og effekt.

Dyse Tryk Hastighed Vandmængde
ISO 110-01 (orange) 3,0 bar 5,0 km/t 96 l/ha
ISO 110-025 (lilla) 3,0 bar 8,0 km/t 150 l/ha
ISO 110-02 (gul) 3,0 bar 5,0 km/t 192 l/ha

Resistens

Nortron indeholder aktivstoffet etofumesat tilhører HRAC gruppe N. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere
i udvikling af resistens. Da Nortron altid anvendes i blanding/strategi med andre produkter, anses risikoen for at være lille. Desuden anbefales det at anvende kulturtekniske metoder, som pløjning, sædskifte mm. for at dæmpe ukrudtstrykket og modvirke resistensudvikling.

Tankblandinger

Normalt bør der være en uges interval til andre behandlinger. Behandling af kvik bør først ske, når denne igen har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne.

Nortron SC kan blandes med andre ukrudtsmidler, insektmidler, manganchelat og penetreringsolie. Følg normale regler for sammenblanding.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning.

Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.

Medvirkernde til en problemfri udsprøjtning er bl.a.:

  • at man undlader at anvende stærkt kalkholdigt, jernholdigt eller snavset vand.
  • at man ikke blander mere sprøjtevæske, end der kan udsprøjtes på et par timer.

Rengøring af sprøjteudstyr

Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten.

Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

Produktmæssige begrænsninger

  • Blandingen Betanal + Nortron SC er normalt skånsom over for sunde roer, men ved ekstreme vejr- og vækstforhold kan der undertiden opstå forbigående væksthæmning.
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandløb og søer.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG