fredag, 22. juli 2022

Sådan kontrolleres problemsgræsserne fra efteråret i vintersæd

Græsukrudt er et stigende problem, og da mulighederne for en effektiv bekæmpelse i foråret kan være en udfordring, er det vigtigt, at vi allerede tager effektiv hånd om problemet og får lagt en god effektiv strategi i efteråret.
Rajgræs, der står i bunden af en grøn hvedemark

For at få mest muligt ud af vinterhveden er det første, vi skal være opmærksom på, at ukrudtet ikke kommer til at tage overhånd. For den tidligt såede hvede går det lynhurtigt vækstmæssigt - og det gør det også for ukrudtet. På billedet nedenfor ses et Landsforsøg fra Sønderborg (2021) med bekæmpelse af rajgræs, hvor der er sået på to forskellige tidspunkter, den 3. september og 25. september. Det ses ret tydeligt, hvor der er sået tidligt og sent, så der er altså klare fordele ved at så senere, hvis man har problemer med rajgræs, væselhale og agerrævehale.

Hvedemark set oppefra med områder med meget rajgræs


Effektiv rajgræskontrol starter i efteråret

Rajgræs er et stigende problem og dyrt bekendtskab, hvis det ikke bekæmpes effektivt. Forhold som sædskifte med en stor andel af vintersæd, tidlig såning og øget udbredelse af pløjefri dyrkning er alt sammen medvirkende til, at rajgræs bliver mere og mere udbredt. For at bestanden ikke skal øges på længere sigt, bør der være stort forkus på at holde det nede på et absolut minimum.

Specielt for italiensk rajgræs ser vi desværre øget forekomster af resistens overfor mange forårsprodukter, så fundamentet for at opnå den bedste bekæmpelse er senere såning og en efterfølgende effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret. 


Vi anbefaler at anvende Mateno Duo i kombination med Prosulfocarb i kornets stadie 10-11. Timingen er vigtig for at opnå den bedste effekt, og ved et højt ukrudtstryk og viden om eller risiko for resistens anvendes højeste dosis.

Forsøgsparceller med ragjgræsforsøg

Billedet her stammer fra et rajgræs forsøg ved Følle med to såtidspunkter, hvor der er afprøvet forskellige løsninger i efteråret.  I venstre side af billedet ses ubehandlet, og midt i billedet er der sprøjtet på stadie 10-11 med 0,7 l/ha Mateno Duo + 1,5 l/ha Prosulforcarb.  Løsningen her var den absolut bedste løsning mod rajgræs i forsøget og indikerer, at mod rajgræs er en kombination af Mateno Duo og Prosulforcarb at foretrække.  Løsningen kan ikke stå alene, men jo færre rajgræs planter der overlever til foråret, jo større er muligheden for at få en 100 % bekæmpelse med Cossack OD til foråret. Et godt udgangspunkt mod rajgræs i vinterhvede er 0,5 l/ha Mateno Duo + 0,75-1,5 l/ha Prosulforcarb.

 

Væselhale og agerrævehale bør tænkes ind i strategien

En tilfredsstillende bekæmpelse af problemgræsser kræver, at vi udover rajgræs også får taget effektivt hånd om væselhale og agerrævehale. Væselhale er stort set umulig at bekæmpe i foråret og kan derfor hurtigt brede sig til et uoverskueligt problem, hvis der ikke sættes ind med en effektiv strategi i efteråret. Ligeledes bør bekæmpelse af agerrævehale tænkes ind i strategien, så der ikke opformeres flere frø i jordbanken.

Væselhale i bunden af grøn hvedemark
Billede: Væselhale forekommer næsten overalt, og der er vist ikke mange, som kan sige sig fri for dette ukrudt. Et godt sædskifte og eventuel pløjning kan nogenlunde regulere væselhale, så det ikke bliver et uoverskueligt problem. En effektiv bekæmpelse i efteråret med høj dosis Mateno + Prosulforcarb viser sig at løse problemet. 

 

Mateno Duo og Prosulfocarb i kombination har vist sig som en god og effektiv løsning fra efteråret og er restensisbryder overfor græsser og bredbladet ukrudt. Behandlingen udføres optimalt, ligesom ved rajgræs, i stadie 10-11 med en høj dosering, så der opnås en god langtidseffekt.

 

Tilpas din indsats efter dine markers behov

Kombinationen af Mateno Duo og Prosulfocarb er en effektiv blanding mod tidligere nævnte problemgræsser, men det kræver, at den korrekte dosis anvendes og tilpasses ukrudtstrykket i dine marker. 

Med et lavt til moderat ukrudtstryk, uden særlig fokus på problemgræsser, kan du komme langt med en standard løsning på 0,35 l/ha Mateno Duo + 0,50 l/ha Prosulfocarb. Men er problemgræsserne et problem, så øger du ganske enkelt dosis af både Mateno Duo og Prosulfocarb. Her anbefaler vi at øge dosis til 0,5 l/ha Mateno Duo + 0,75 l/ha Prosulfocarb. Er der behov for yderligere effekt i marker, hvor problemgræsserne vil stå som et tæppe uden behandling, kan doseringen øges helt op til 0,7 l/ha Mateno Duo + 1-1,5 l/ha Prosulfocarb. På den måde får du lagt en god strategi passende til dit ukrudtstryk, som også giver mulighed for at variere dosis i marken, hvis der er områder, der kræver mere fokus. Ved tidlig såning kan der eventuelt være behov for opfølgning med 0,75 l/ha Atlantis OD allerede i efteråret ved stort græsukrudtstryk. 

Husk altid at være opmærksom på at tage de nødvendige forbehold for, at Prosulforcarb ikke må udbringes under forhold, hvor risikoen for fordampning er stor.


Mateno Duo rydder op i bredbladet ukrudt om efteråret

Mateno Duo har ud over god effekt på græsserne en bred effekt på bredbladet ukrudt. Her skal nævnes valmuer, fuglegræs, kamille (også resistente arter) og spildraps, som er vigtig at få bekæmpet, så der ikke opstår et falsk sædskifte med risiko for kålbrok. Af andre arter skal også nævnes storke-hejrenæb, tvetand, ærenpris, stedmoder plus mange mange flere. Erfaringer fra landbruget er, at markerne er meget rene efter brug af Mateno Duo i kombination med Prosulfocarb. 
 
I vinterhvede og triticale udsprøjtes Mateno Duo og Prosulfocarb så vidt muligt som tankblanding, for at opnå synergieffekt på flere ukrudtsarter. I rug og vinterbyg udsprøjtes Mateno Duo  og Prosufocarb hver for sig og maks dosis af Mateno Duo er 0,35 l/ha. 
 
Mateno Duo + Prosulfocarb giver mulighed for at rydde op om efteråret i vintersæd, og ud over en god græseffekt, har Mateno Duo også effekt på en lang række bredbladede ukrudtsarter.     
 

Mateno Duo - nyt ukrudtsmiddel til korn

Mateno Duo logo og træ på mark.
Mateno Duo - nyt ukrudtsmiddel til korn

Mateno Duo er ukrudtsmidlet for dig, der vil have fleksibilitet og bred effekt.

Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.